Trhy na Jiřáku

Farmářské trhy přímo
v srdci náměstí
Jiřího z Poděbrad
na Praze 3

středa - čtvrtek - pátek
8 – 18 h
sobota
8 – 14 h
16/02/2021

Prodejní řád

Aktualizovaná verze prodejního řádu ze dne 16.2.2021.

1) Organizátorem Trhů na Jiřáku (dále jen „trhy") je městská část Praha 3 se sídlem Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3, IČO: 00063517. Správcem trhů je Jiří Zoubek (tel: +420 775 228 030), manažerkou trhů je Zita Strnadová (+420 777 485 178, trhy@praha3.cz).

2) Trhy se konají na vymezeném prostoru náměstí Jiřího z Poděbrad (dále jen „tržiště") v termínech stanovených Organizátorem. Pokud není určeno jinak, trhy se pořádají čtyřikrát týdně každou středu, čtvrtek, pátek a sobotu. Prodejní doba se rozlišuje na maximální a garantovanou. Ve středu, čtvrtek a pátek je maximální prodejní doba stanovena od 8.00 do 20.00 hodin a garantovaná doba je od 8.00 do 16.00 hodin. V sobotu je maximální prodejní doba od 8.00 do 14.00 hodin a garantovaná doba je od 8.00 do 12.00 hod. Maximální prodejní dobou se přitom rozumí nepřekročitelné časové rozmezí provozu (prodeje) trhů a garantovanou dobou provozu se rozumí prodejní doba, po kterou je Organizátor povinen zajistit fungování prodejního místa, tedy přítomnost prodejních stánků připravených k prodeji s dostatečným množstvím zboží.

3) Předmětem prodeje na trzích může být sortiment zboží čerstvého či zpracovaného, pocházejícího od zemědělců, pěstitelů, zahrádkářů, sběračů lesních plodů a hub a dále od malých producentů, měnící se podle ročního období, kterým je ovoce, zelenina, květiny, vejce, mléčné a masné výrobky, maso, pečivo, další zemědělské a zahrádkářské produkty. Na trzích lze prodávat i jiné zboží, a to produkty lidových uměleckých řemesel z proutí, šustí, dřeva a keramiky. Dále lze v určitém období (vánoční, velikonoční, svatodušní a podobně), dnu či svátku (např. svatého Mikuláše, svatého Václava a podobně) prodávat sortiment zboží zaměřený na dané období či den. Je přísně zakázán přeprodej zboží. Na trzích lze doplňkově poskytovat občerstvení (stravovací služby) a prodávat alkoholické nápoje kromě lihovin ve smyslu čl. 2 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008. Každý z prodejců má povinnost uvést kompletní sortiment a jeho původ, který bude nabízet během celé sezóny. Pokud bude chtít prodejce změnit či rozšířit svůj sortiment, může tak učinit pouze po dohodě s Organizátorem. Pokud tak neučiní, může být tento krok důvodem pro ukončení spolupráce.

4) Prodej v rámci trhů je možný pouze na základě podepsané Smlouvy o poskytnutí prostoru k prodeji na Trzích na náměstí Jiřího z Poděbrad mezi prodejcem a Organizátorem. Prodej je možný pouze z pevných stánků Organizátora nebo po dohodě z vlastních stánků určených pro venkovní prodej, případně z pojízdné prodejny. Prodej z pojízdné prodejny je možný pouze po dohodě s Organizátorem. O umístění pojízdné prodejny rozhoduje manažer trhů. Z pojízdných prodejen je možno prodávat maso a masné výrobky, mléčné výrobky vyžadující pro své skladování chladicí boxy a dále pak teplé pokrmy. Ve zvláštních případech je možno, po dohodě, zařadit i jiný sortiment. Prodejce, který vyžaduje připojení do elektrické sítě, musí mít veškeré kabelové vybavení v řádném stavu a potřebné délce, včetně rozbočovačů v minimální kvalitě IP44, nejlépe však IP68. Toto vybavení vždy kontroluje správce trhů. Pokud některé z těchto vybavení nevyhovuje nebo není v dobrém technickém stavu a narušuje tak plynulý chod tržiště, správce trhů je oprávněn ukončit prodej tohoto prodejce do té doby, než závadu odstraní. Manažer trhů může v těchto případech s prodejcem ukončit spolupráci.

5) Manažer trhů zasílá rozpis pro jednotlivé prodejní dny vždy s předstihem na e-mailové adresy prodejců a na základě potvrzení těchto e-mailů je prodejci garantována účast na trzích v následujícím měsíci. Zároveň tak prodejce potvrzuje svou účast a garantuje Organizátorovi počet odsouhlasených účastí v daném měsíci. Pokud se prodejce z jakéhokoliv důvodu nemůže zúčastnit trhu, je nutné o tomto informovat Organizátora minimálně 72 hodin před konkrétním datem účasti. Pokud prodejce takto učiní, nebude mu účtován poplatek za účast, pokud tuto lhůtu nedodrží, poplatek musí uhradit v plné výši. Prodejce je také povinen nahlásit Organizátorovi případné ukončení nebo přerušení spolupráce minimálně se 14denním předstihem, stejně tak jako případné plánování dovolených.

6) Organizátor není povinen garantovat prodejci vždy stejné prodejní místo, ani pravidelnost jeho účastí na trzích.

7) Pokud bude kapacita trhů přeplněna a Organizátor bude potřebovat umístit sezonní prodejce (převážně ovoce a zelenina), je oprávněn upravit účasti pravidelných (celoročních) prodejců na trzích a přechodně omezit jejich účast. Výběr těchto prodejců je v kompetenci manažera trhů a ten je povinen tyto prodejce informovat minimálně se 14denním předstihem.

8) Prodejce je povinen dodržovat zejména tento Prodejní řád, Tržní řád hl. m. Prahy, a dále, Desatero Státní veterinární správy k prodeji na farmářských trzích, Patero Státní zemědělské a potravinářské inspekce k prodeji potravin na farmářských trzích a dále všechny platné a účinné předpisy ČR. Každý z prodejců nese svou vlastní odpovědnost za prodávaný sortiment, jeho kvalitu a čerstvost. Manažer trhů kontroluje sortiment a jeho kvalitu. Pokud shledá situaci nevyhovující, může nechat dané zboží stáhnout z prodeje a s daným prodejcem ukončit spolupráci.

9) Prodejce je povinen mít na svém prodejním místě vystaveno své živnostenské oprávnění nebo jiný doklad opravňující jej k příslušnému druhu podnikání, případně i dokumenty prokazující všechny certifikace, ocenění aj., které u svého zboží uvádí. Dále je prodejce povinný spolupracovat s pracovníky vyslanými oprávněnými institucemi ke kontrole. Kontrolu trhu provádějí orgány k tomu oprávněné, zejména Česká obchodní inspekce, Státní potravinářská inspekce, Hygienická stanice hl. m. Prahy, Státní veterinární správa, pověření pracovníci Úřadu městské části Praha 3, Magistrátu hl. m. Prahy, Městská policie hl. m. Prahy, Státní požární dozor, Inspektorát práce, správce trhů, aj., popřípadě osoba jimi pověřená. Kontrolující osoby se prokazují průkazem nebo oprávněním na kontrolu trhů. O provedené kontrole musí prodejce i správce trhů vyrozumět manažera trhů, a to bez zbytečného odkladu.

10) Veškeré prodávané zboží, které není určeno k okamžité spotřebě, musí být označeno datem spotřeby.

11) V rámci prodeje na trzích není v žádném případě povolen prodej živých zvířat ani usmrcování zvířat s výjimkou prodeje živých ryb.

12) Pro přípravu teplých pokrmů je možné využít elektrická zařízení s platnou revizí, plynová zařízení s platnou revizí, případně gril na tuhá paliva umístěný mimo prostory vnitřní části stánku. Tato zařízení musí být předem konzultována a odsouhlasena správcem trhů. Pokud se během trhů vyskytnou jakékoliv problémy s tímto zařízením, např. technického rázu, nebo budou jakýmkoliv způsobem omezovat provoz trhů, může manažer trhů nakázat ukončení prodeje. Všichni prodejci, kteří používají tato zařízení, musí mít příruční hasicí přístroj umístěn na stánku. Jakákoliv jiná elektronika prodejců musí být schválena správcem trhů.

13) Prodejce musí předložit manažerovi trhů zdravotní průkaz a doklad o platné revizi zařízení, které na trhu užívá.

14) Prodejní místo je vymezený prostor, který je prodejci přidělen Organizátorem za účelem umístění prodejního vybavení (stůl, stánek, stan, pojízdné zařízení apod.) v prostoru tržiště po dobu konání trhů. Prodejce smí užívat na tržišti jen prostor (jak co do jeho umístění, tak i co do jeho velikosti), který mu byl pro daný prodejní den trhů Organizátorem (či správcem trhů) poskytnut, a výhradně k účelu, k němuž byl poskytnut. Prodejní vybavení si prodejce přiveze vlastní, nebo může využít prodejní stánek, který mu byl správcem trhů pro daný prodejní den přidělen. Prodejní místo včetně přiděleného prodejního stánku předá prodejce po skončení tržního dne ve stavu, v jakém mu bylo Organizátorem předáno při zahájení tržního dne.

15) Prodejce je odpovědný za škody, které způsobí na prodejním místě a přiděleném prodejním stánku v době, kdy mu byl tento prostor přidělen. Prodejce je povinen udržovat poskytnutý prostor v bezvadném stavu, je zodpovědný za úklid prodejního místa v průběhu i po skončení prodeje. V případě, že prodejce neudržuje čistotu na prodejním místě či poškozuje majetek Organizátora a prodejní místo, je možno s prodejcem ukončit spolupráci.

16) Prodejce je povinen udržovat v čistotě i svůj pracovní oděv. Dále je prodejce povinen ukládat odpady do nádob k tomu určených a veškerý odpadový a obalový materiál je povinen po ukončení trhů odvézt. Prodejce je zároveň povinen dodržovat zásady hygieny a mít platný zdravotní průkaz.

17) Organizátor zajišťuje pravidelný úklid a odvoz opadu od návštěvníků trhů. Tento úklid se provádí dvakrát denně (výměna odpadkových pytlů) a celkový úklid po skončení trhů. Kompletní servis (např. vysokotlaké čištění, aj.) zajišťuje smluvní firma.

18) Prodejce je povinen dorazit na místo konání trhů a provést vykládku zboží vždy mezi 5:30 a 6:45 hodin. Pokud toto časové rozmezí nedodrží, nemusí mu být umožněn vstup na trhy. Při najíždění a vykládce je nutné dodržovat instrukce a pokyny správce trhů. Nájezdy pojízdných prodejen jsou stanoveny mezi 5:30 – 6:00 hodin. Po ukončení vykládky je nezbytně nutné opustit prostor příjezdové cesty před ZŠ Jiřího z Poděbrad, nejpozději do 7:15 hodin. Na levé straně příjezdové cesty je zakázáno zastavení. Určování parkovacích míst a prodejních stánků jsou v kompetenci správce trhů. Doplňování zboží v průběhu prodejního dne je možné po dohodě se správcem trhů, a to po dobu nezbytně nutnou k vyložení zboží. Prodejce je povinen po skončení prodeje opustit prostor trhů nejpozději do 20:00 hodin ve středu, čtvrtek, pátek a v sobotu do 15:00 hodin. Na vyhrazených místech parkování prodejců je zakázáno parkovat vozidla či přívěsy v době mimo provozní dobu provozu trhů. V případě porušování zákazu parkování může být s prodejcem ukončena spolupráce.

19) V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, tzv. obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR"), jsou prodejci seznámeni s následujícími pravidly o pořizování fotografické dokumentace a videonahrávek pořízených v prostoru trhů. Tyto materiály jsou určeny výhradně k marketingovým účelům trhů a nebudou poskytnuty žádnému dalšímu subjektu. V případě nesouhlasu s publikováním záběrů a fotografií na sociálních sítích či webu je potřeba kontaktovat Organizátora na e-mailu: trhy@praha3.cz a ten sjedná nápravu. Veškeré firemní a identifikační údaje prodejců budou využity pouze pro potřeby trhů a nebudou poskytnuty žádnému dalšímu subjektu. Pokud bude zájem ze strany třetích osob o sdělení kontaktů na prodejce ohledně jejich nabízeného sortimentu a služeb, bude kontakt na prodejce poskytnut pouze na základě jeho písemného souhlasu. S daty a osobními údaji se zachází tak, aby nedošlo k porušení GDPR.

20) Organizátor si vyhrazuje právo vydat nový prodejní řád nebo aktualizovat ten stávající. O vydání nového prodejního řádu nebo aktualizaci stávajícího je Organizátor povinen informovat prodejce bez zbytečného odkladu.

21) Na trzích je prodejcům přísně zakázáno kouřit, pít alkohol a konzumovat omamné a psychotropní látky. V případě porušení těchto pravidel je možno s prodejcem na místě ukončit spolupráci. V případě podezření z požití alkoholu prodejcem v době konání trhu je Organizátor oprávněn provést namátkovou dechovou zkoušku.

22) Na trhy může být zamezen vstup nepřizpůsobivým osobám např. v podnapilém stavu, kapesním zlodějům, osobám jevícím známky agresivního chování aj. Organizátor si zároveň vyhrazuje právo takového návštěvníka vykázat z trhů. (vhodná spolupráce s policií)

23) Jelikož jsou v okolí trhů vyčleněny parkovací zóny, tak jsou na vyžádání k dispozici u správce trhů parkovací karty. V případě parkování v prostoru konání trhů a v jeho okolí je prodejce povinen parkovací kartu viditelně umístit na přední sklo spolu s vyplněným telefonním kontaktem. Očíslované parkovací karty vydává správce trhů. Parkovací karty jsou po ukončení tržní sezóny, případně spolupráce mezi Organizátorem a prodejcem, opět vráceny správci trhů. Správce vede seznam parkovacích karet a jejich přidělení konkrétnímu prodejci. Prodejce musí být poučen o tom, kde a jak může parkovat.

24) V rámci konceptu TRHY BEZ PLASTŮ je zakázáno prodejcům používat klasické igelitové sáčky a tašky, jednorázové nádobí, kelímky a ostatní obalové materiály z LDPE a HDPE plastu. Prodejcům je doporučeno využívat zálohované nebo vratné obaly. V ostatních případech lze nahradit tyto obaly, sáčky a tašky jinými, v eko provedení (jako je například papír, obaly vyrobené z kukuřičného škrobu aj.) — tedy z ekologicky rozložitelných nebo kompostovatelných materiálů. Vzhledem ke spolupráci s Ministerstvem životního prostředí je možné i jednotlivé materiály konzultovat a najít tak nejlepší obalové řešení s nejnižším ekologickým zatížením. Porušení tohoto pravidla může vést k ukončení spolupráce ze strany Organizátora.